Idag finansieras isbrytning i Sverige i huvudsak av farledsavgifter. En normalvinter uppgår det årliga finansieringsbehovet till 250 miljoner kronor – vid en sträng vinter till 300 miljoner kronor och en mild vinter till 200 miljoner kronor.

Sveriges Hamnar anser att finansieringen inte bör ske med farledsavgifter utan att isbrytning bör bekostas av statskassan. Av rättvise- och konkurrensskäl tycker vi inte att sjöfarten själv ska bekosta framkomlig sjöväg. Som exempel bekostas ju inte väghållningen av åkerier och järnvägsoperatörer.

Staten bör vara den som står för en basfinansiering för att garantera en tillförlitlig svensk export och import under årets alla månader och inte minst bör den regionalpolitiska betydelsen beaktas.Riksdagen har fattat beslut om att isbrytningen ska bekostas ur statskassan under perioden 2014-2016.

Detta som en kompensation för strängare regler kring svavelutsläpp i Östersjön – regler som leder till försämrad konkurrenskraft för sjöfarten för de svenska hamnarna i allmänhet och de norrländska i synnerhet.