Det var 2012 som kommunens väghållare upptäckte hur vägräcket börjat vika ut sig på väg 547 nära slänten mot Umeälven. Väg 547, som kallas Umevägen och ansluter till E12:an, har många år på nacken och kopplar ihop centralorten Vännäs med den egna förorten Vännäsby. Sträckan användes av godstransporter, personbilar, cyklar och gångtrafik, samt matade även en busslinje. När kommunen inspekterat sträckan, som går längs med Vännäs västra kyrkogård, påtalades rasrisken till Trafikverket. Det tog några år innan myndigheten började mäta och borra i marken.

– Så 2007 såg de att slänten hade rört sig och att området var instabilt. Då började man se sig om efter ett sätt att förstärka vägen eller dra om den på. Allmänheten ville ha den kvar och det är ju den vackraste infarten till Vännäs, längs älven, berättar Christer Nygren, gatuchef på kommunen.

Avstängningen försommaren 2013 innebar en omväg på många kilometer till centrum, affärer, vårdcentral, arbetsplats och hem. Många Vännäsbor var rejält upprörda och det skrevs spaltmeter i lokaltidningarna. Rasrisken var inte helt lätt att se med blotta ögat och omvägen blev väldigt krånglig för många. Dessutom påverkades två bostadsfastigheter längs sträckan rejält, samt besökare till Mariakapellet och kyrkogården som ligger precis i början av avstängningen.

Trafikverket tog fram flera alternativ som presenterades för kommunen och vid samrådsgrupper, där även allmänheten fick delta. En förändring var nödvändig och risken för ras ansågs ” inte akut men det sker ras succesivt med tiden”.

Flera alternativ fanns

Ett av förslagen var att stärka älvsbanken genom att schakta ut slänten och fylla upp en tryckbank med berg längst ner vid älvskanten. Ett annat var att säkra slänten genom spontning, men båda alternativen bedömdes bli kostsamma och eventuellt framkalla ytterligare skred.

– Vi gjorde bedömningen att en ny vägdragning bakom Mariakapellet skulle vara den mest lönsamma ur både ekonomisk och miljömässig aspekt. Vi har ju också ansvaret ur säkerhetssynpunkt, säger Simon Lövgren, projektledare vid Trafikverket.

Gatuchefen i Vännäs är inte lika säker på att den nya vägsträckningen på cirka en kilometer är det bästa alternativet.

– Det fanns ju en tanke om att bergförstärka slänten så vi kunde få en riktig strandpromenad den sista biten mot Vännäsby, liknande den som redan finns. Det framkom också åsikter om att behålla vägen som gång- och cykelväg men när geoteknikerna bedömde rasrisken som stor så kändes det oansvarigt. Men det är ju lite konstigt att det verkar säkert att köra byggtrafiken där, om än man bara använder den inre filen. Det tycker förstås alla kritiker i kommunen är märkligt, säger Christer Nygren.

Han berättar att projekteringstiden har tagit lång tid och blev extra lång på grund av ett överklagande från en privatperson, innan en vägplan kunde fastställas på Trafikverket sommaren 2015.

Kyrkoförvaltningen har självklart varit med vid samrådsmötena, och Christer Nygren menar att det har inneburit många nya insikter om hur kyrkomark fungerar:

– Besökarna ska egentligen alltid komma fram mot en kyrkentré framifrån, men nu fick man enas om en infart från baksidan.

Ytan på tjärnen kapsejsade

Efter upphandling för cirka ett år sedan, var det så dags för Svevia att börja röja den skogsbeklädda marken bakom Mariakapellet i november 2015. Samtidigt planerades för en ny dragning av VA-ledningen, som tidigare gått jämte den gamla vägsträckan.

– Vi ansåg att vi var tvungna att dra om den så vi inte får bekymmer om banken rasar och allt avloppsvatten rinner ut i älven, bekräftar Christer Nygren.

Men redan i december, när Svevia börjat grovplanera för den nya stäckningen, tog arbetet stopp i söder där vägen ansluter till Vännäs-infarten just nedanför en förskola. Där låg tidigare Hamptjärnen som nu bedömdes som en igenvuxen tjärn. Här hade man lagt upp en tryckbank över myrområdet nedanför dagiset för att stabilisera vägen.

– Men strax efter banken var upplagd inträffade ett litet skred vilket blev en stor överraskning för Trafikverket, och som orsakade ett stillestånd, berättar Christer Nygren.

Fredrik Axelsson, platschef för Svevia, verifierade också att arbetet stod stilla i väntan på en ny geoteknisk undersökning.

– Det var ytan på tjärnen som kapsejsade och Trafikverket var tvungen att hitta en ny lösning. Nu har vi tagit bort tryckbankarna och fyllt med bergmaterial där istället.

Istället fick arbetet fokusera på att gräva för den nya VA-ledningen, och göra den tillfälliga omläggningen av elljusspåret. I norra änden av vägdragningen fanns en ravin och även där fanns jobb med en hel del omfördelning av massor.

– Vi hade ett massaöverskot som vi ville schakta bort och besvärliga markförhållanden, allt från myr till ren sand, säger Fredrik Axelsson.

Inte alltid fast mark

Simon Lövgren intygar att det har uppstått problem under vårvintern och gjorts förändringar i utformningar av nya vägen.

– Vi har gjort kompletterande geotekniska undersökningar för att dubbelkolla, bland annat vid ravinen och myren. Vi har justerat slänten men det gör ingen skillnad på väglinjen, berättar han i början av april.

Vid ett besök några veckor senare jobbar Kaj Johanssons maskiner – som är underentreprenör åt Svevia – med att fylla vägkroppen i ravinen. Man måste skapa tryckbankar på sidan om vägkroppen så den blir hållbar och inte skjutsar efter.

– Här har vi fyllt med 2 000 ton berg. Sen har vi lagt ner tre mätslangar och peglar som kommer att läsas av på fastslagna tidsintervaller för att mäta sättningen. Ett tag var det väl på gränsen att ”ska vi verkligen fara över myren”, vi trodde inte riktigt att det skulle funka. Men vi har nog varit oroliga i onödan, säger Stig Hörnqvist, arbetsledare för Kaj Johanssons gäng,

– Det är ju faktiskt många moment för en så kort sträckning, allt från djup myr och sandbacke till ravin. En geoteknisk utmaning. Det har inte varit fast mark alltid, vi har haft allt från kanonförutsättningar till sämre material. Så vi har verkligen haft varierande förutsättningar. Men det gäller ju för oss och Trafikverket att hitta lösningar, säger Fredrik Axelsson och pekar tvärs över ravinen.

Höjden ska sänkas för att komma i nivå och massorna ska ner i ravinen.

– Vi har ju en egen kross på Starberget utanför Vännäs, så här kommer det snart att gå tre, fyra lastbilar med massor till och från, fyller Stig Hörnqvist i.

VA-anslutningen färdigställs senare

Ett hundratal meter längre in mot Vännäs fritidsområde och elljussåret, fanns en grop där Svevia hade tillstånd att återställa naturmiljön i en gammal sandtäkt. Nu är det mer en kulle och Fredrik Axelsson berättar att allt myrmaterial flyttats dit för att torka innan det ska återfyllas. Han frågar Stig Hörnkvist om han har noterat att bygget måste ha stillestånd för begravning under morgondagen.

– Åtminstone måste vi se till att ingen tung trafik går förbi bakom kapellet.

När vägen är klar med trottoar/cykelbana, kantsten, två busshållplatser och övergångsställe, kommer också kyrkogården att få en ny infart med buller- och insynsskydd. Då ska också delar av den gamla sträckan vara återställd till naturmark. Dock kommer inte Svevia att göra klart med VA-anslutningen utan lämnar de cirka hundra metrarna mellan slutbrunnarna.

– Trafikverket menar att vägen behöver två, tre år för att sätta sig och att det kan röra sig om cirka en halvmeter, Därför gör vi den sista delen av anslutningen själva som blir en egen entreprenad. Det skulle ju inte bli kul för oss om det blev ett ras där heller, säger Christer Nygren.

Kommunens kostnad för VA-ledningen är cirka 2,7 miljoner, medan totalkostnaden för Trafikverket är beräknad till cirka 16 miljoner.Men trots att arbete ligger åtta veckor efter i planering så tror Svevia att vägen kommer stå klar i tid i oktober.

– Bara tjälen nu släpper så kör vi på. Det ser hoppfullt ut, säger Fredrik Axelsson.