Litiumbatterier, inklusive litiumjonbatterier, blir allt vanligare då de används för exempelvis bilar, cyklar, smartphones eller lösningar för förnybar energi. Det brittiska råvaru- och kemikonsultföretaget Roskill förväntar sig att efterfrågan på litiumjonbatterier kommer att ha ökat med mer än tio gånger år 2029. Utmaningen med detta är felaktig förvaring, mekaniska skador och att termiska påfrestningar kan leda till defekter eller kortslutningar med hög strömbelastning och urladdning. Vilket kan resultera i temperaturökningar. Litiumbatterier klassas därför som farligt gods och kräver en lämplig förpackningslösning för transport.

Litiumbatterier används i vanliga tekniska produkter så som laptops, surfplattor och smartphones, fjärrkontroller, verktyg och trädgårdsutrusning och medicinska apparater. De är också den huvudsakliga energikällan i elbilar, elcyklar och elscootrar. Korrekt hantering av litiumbatterier före, under och efter användning är till hjälp för att undvika faror.

Litiumbatterier – farligt gods klass nio 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) klassificerar litiumbatterier som farligt gods i klass 9 (övriga farliga ämnen och föremål) och det finns specifika bestämmelser i ADR och RID som ska följas vid transport. Det finns ytterligare krav på transport av defekta eller skadade litiumbatterier. ”Extra farliga batterier” måste till exempel transporteras enligt de villkor som har angivits av MSB. Med extra farliga batterier avses batterier som till exempel genererar farlig värmeutveckling eller avger giftiga, frätande eller brandfarliga gaser eller ångor under normala transportförhållanden. Förenta nationerna (FN) har utvecklat ett system som klassificerar farligt gods baserat på farliga egenskaper. Det farliga godset får ett fyrsiffrigt nummer som är dess UN-nummer. Litiumbatterier har tilldelats UN-nummer UN 3090, UN 3091, UN 3480 och UN 3481. Det finns speciella bestämmelser i ADR och RID som ska följas vis transport av dessa batterier. Kommersiella fraktbolag som vill transportera litiumbatterier på väg måste säkerställa att transport av sådana varor inte förbjuds av bestämmelserna i ADR samt att alla tillåtna transporter utförs i enlighet med de relevanta bestämmelserna i ADR. Fraktbolag på järnvägar måste följa bestämmelserna i RID.

Om ett litiumbatteri inte har klarat av UN 38:3-testet så måste förpackningen uppfylla strängare krav för att säkerställa säkerheten. För alla tillåtna fall av flygtransport erbjuder Zarges förpackningslösningar som uppfyller bestämmelserna i IATA DGR.

Särskilda bestämmelser 376

Särbestämmelse 376 anger kraven för litiumbatterier som är skadade eller defekta, då de inte längre överensstämmer med typtesten som utförts enligt bestämmelserna i testhandboken. Skadade eller defekta batterier klassas i två olika grupper baserat på deras skick: ”icke kritisk” betyder att ett batteri inte utgör någon potentiell skada under transport. ”Kritisk” betyder däremot att ett batteri utgör en potentiell fara under transport. Olika krav på förpackningslösningar varierar beroende på batteriets skick. Förpackningar måste märkas med ”skadade/defekta litiumjonbatterier”. Dessutom måste transportdokumenten inkludera bilagan ”Transport enligt den särskilda bestämmelsen 376”, i förekommande fall ska en kopia av godkännandet från den berörda myndigheten bifogas i dokumenten.

Den första januari 2021 infördes nya föreskrifter gällande transport av farligt gods.  Bestämmelserna för litiumbatterier påverkades också av förändringarna. Fram till slutet av 2020 när ett skadat eller defekt batteri utvärderades, behövdes endast batteritypen och information om dess tidigare användning och missbruk beaktas. Från den 1 januari 2021 gäller följande i ADR-S: vid utvärdering av en cell eller ett batteri som är skadat eller defekt, ska en utvärdering eller bedömning genomföras baserad på säkerhetskriterier från tillverkaren av cellen, batteriet eller produkten. Alternativt kan det genomföras av en teknisk expert med kunskap om cellens eller batteriets säkerhetsfunktioner. En bedömning eller utvärdering kan innehålla följande kriterier:

 1. Akut fara, såsom gas-, brand- eller elektrolyt;
 2. Användning eller den felaktiga användningen av cellen eller batterier,
 3. Synliga fysiska skador, såsom deformation av cellens eller batteriets ytterhölje, eller färger på ytterhöljet,
 4. Yttre eller inre skydd mot kortslutning, såsom spännings -eller isoleringsåtgärder, (
 5. Skicket på cellens eller batteriets säkerhetsfunktioner, eller
 6. skador på någon av de inre säkerhetskomponenterna, såsom batteristyrenheten (battery management system).

 Lämplig förpackning och säker transport

Som i det tidigare fallet är endast typtestad och godkänd förpackning med lämpliga UN-märkningar tillåtna att användas så att farligt gods och substanser kan fortsätta att transporteras på ett säkert sätt i framtiden. Alla förpackningar ska godkännas för användning av ett ackrediterat provtagningsorgan, som exempelvis RISE eller BAM. Föreskrifter som tillämpas på defekta eller skadade litiumbatterier, såsom förpackningsinstruktionerna P908 och P911, är avsedda att förenkla godkännandeprocesserna och säkerställa den nödvändiga säkerhetsnivån genom att ta hänsyn till litiumbatteriers farliga natur. Förpackningsinstruktionerna P908 och LP904 gäller för icke-kritiska litiumbatterier: förpackningen för sådana batterier måste uppnå testkraven för förpackningsgrupp Förpackningen för kritiska litiumbatterier måste uppfylla testkraven för förpackningsgrupp I. Förpackningsinstruktionerna P911/LP906 är applicerbara för dessa batterier. Dessutom måste förpackningen uppfylla följande krav genom att genomgå en testprocess:

 • Temperaturen på kollits utsida får inte överstiga 100 grader Celsius. En kortvarig temperaturtopp till 200 grader Celsius är tillåten.
 • Ingen flamma får gå igenom kollit
 • Inga projektiler får avges från kollit
 • Funktionen hos kollit ska bibehållas
 • Förpackningarna ska ha ett system för gashantering (tex. Filtersystem luftcirkulation, inneslutning för gas, gastät förpackning, etc.), beroende på vad som är lämpligt.)

Dessutom har BAM, det tyska materialforskningsinstitutet, tagit fram en checklista med kraven för hur man kan avgöra om en förpackning är lämplig för defekta litiumbatterier som kan orsaka farliga situationer under transport.

Välja rätt förpackning

Att välja rätt förpackning för litiumbatterier samt transportera dem på rätt sätt är särskilt svårt för alla inblandande. På grund av säkerhetsrisker, speciellt vid risk för brand, är de föremål för strikta regler. Tillverkare av transport- och förpackningsprodukter för farligt gods kan hjälpa användare genom att erbjuda dem lämpliga lösningar. Till exempel erbjuder Zarges ett omfattande utbud av tjänster som hjälper användare att hitta en bra inre och yttre förpackning för farligt gods. Företagets kompletta förpackningslösningar för farligt gods är godkända för användning som yttre förpackning enligt förpackningsgrupperna I till III och är lämpliga för alla typer av transport. Detta betyder att förpackningarna är i enlighet med de internationella bestämmelserna i bland annat ADR och RID. Dessutom har Zarges ett ackrediterat eget testcenter för typtester av förpackningar för farligt gods och kan därför genomföra tester samt ansöka om typgodkännande. Batterilådan K 470 är en lösning som är särskilt skapad för både säkrare förvaring och transport av defekta eller skadade batterier. Den har dessa fördelar:

 • Specialbehållare i premiumkvalité av aluminium
 • Brandsäker vaddering och absorberande material gjort av strukturerad glasfiber
 • Dammfri inredning
 • Testad och godkänd enligt UN-bestämmelserna för förpackningar för farligt gods, dvs. godkänd för offentlig transport enligt föreskrifterna
 • Förvaring och transport av defekta eller skadade litiumbatterier i enlighet med ADR SV 376 och förpackningsföreskrift P908
 • Godkänd för transport av kritiskt defekta litiumbatterier i enlighet med P911, SV 376 och BAM-specifikationerna
 • Godkänt brandprov: ingen spridning av lågor till de närliggande batterierna, temperaturen på behållarens yta överstiger inte 100 grader Celsius

Zarges erbjuder förpackningslösningar för farligt gods för all typ av transport. Eftersom de är tillverkade av aluminium har de många fördelar jämfört med förpackningar av andra material. Förpackningarna av aluminium har en solid, tuff och en trots allt lätt design, hög hållbarhet, säker förslutning och erbjuder ett gott skydd även i extrema förhållanden.