Regeringen presenterade i våras en infrastrukturproposition med en total satsning på 881 miljarder kronor. I juni 2021 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag på en ny nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033.

Trafikverket har under hösten arbetat fram ett förslag och den 3 december fick regeringen motta förslaget. Infrastrukturplanen innebär en investering i järnvägen med underhållssatsningar på viktiga person- och godsstråk. Arbetet med Nya stambanors tre pågående etapper fortsätter och Norrbotniabanans kvarvarande sträcka Skellefteå – Luleå byggstartar under planperioden.

−Med den fortsatta utrullningen av det nya digitala signalsystemet ERTMS ersätter vi dagens signalsystem som har börjat uppnå sin tekniska livslängd. ERTMS möjliggör också en omfattande modernisering av järnvägen och är en förutsättning för genomförandet av många investeringar, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör.

Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats. Bakgrunden är mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter.
−Trots ökade medel är de inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på vägnätet. Långsiktigt kommer detta att leda till ökande underhållskostnader, säger Lena Erixon.

Utgångspunkten för planförslaget är de transportpolitiska målen. Föreslagna åtgärder i infrastrukturen ger viktiga bidrag till klimatmålen och de övergripande hållbarhetsmålen. Nya typer av digitala åtgärder kommer att kunna underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.
−De mest kraftfulla verktygen för att klara transportsektorns klimatmål ligger samtidigt utanför planen. Alla aktörer inom transportsystemet måste samverka för att vi ska klara målen, säger Lena Erixon.

Regeringen kommer nu att ta del av förslaget till ny nationell plan i sin helhet samtidigt som det skickas ut på en bred remiss. Den nya nationella planen planeras därefter fastställas av regeringen under våren 2022.

Trafikverket har även överlämnat en analys av behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av de stora företagsetableringar och företagsexpansioner som nu pågår eller planeras i Norrbottens och Västerbottens län.