Swedavias arbete med den framväxande flygplatsstaden Airport City Göteborg fortsätter och Swedavia säljer nu de sista byggrätterna på logistikområdet Logistics Park 1. Köpare är Nordiska Galleriet Properties AB. För att möta en stark efterfrågan på logistikfastigheter vid flygplatsen påbörjas nu arbetet med Logistics Park 2, som till ytan är dubbelt så stor som den första logistikparken.

Försäljningen av byggrätterna till Nordiska Galleriet Properties omfattar tre markägande bolag, med ett underliggande fastighetsvärde på cirka 17,4 miljoner kronor. Ägaröverlåtelsen skedde den 7 oktober 2021. Försäljningen är den tredje på kort tid, då avtal om avyttring nyligen tecknats med både North Park Fastigheter och Zeppelin Sverige AB.

I och med försäljningen till Nordiska Galleriet Properties är samtliga byggrätter sålda på logistikområdet Logistics Park 1, som har en markyta om totalt 300 000 kvm. Under de senaste tre åren har ca 95 000 kvm nya lokaler för lager och logistik färdigställts. Ytterligare ca 20 000 kvm kontors-, verksamhets- och lagerlokaler kommer med den senaste tidens försäljningar att skapas under de kommande två åren.

– Vår möbelverksamhet i Mölndal har utvecklats mycket starkt på senare tid och det känns bra att vi nu utökar vårt fastighetsbestånd och får tillgång till mer lagringskapacitet vilket bäddar för fortsatt tillväxt för Nordiska Galleriet i Göteborgsregionen, säger Per Sköld, VD för Nordiska Galleriet Properties.

Företaget är återförsäljare av möbler, belysning och heminredning i premium-segmentet. I och med etableringen på Airport City Göteborg planerar man för en modern och effektiv distributionshub för sin verksamhet i regionen, men också ytterligare en fastighet för kontors-, service- och lagerlokaler för andra hyresgäster.

Logistics Park 2 är beläget på flygplatsens västra sida och har en markyta på ca 700 000 kvm. Detaljplanearbetet för det nya logistikområdet kommer att starta under nästa år. Målet är att den första byggnaden på området ska stå klar under år 2025. Totalt sett planeras en utveckling av ca 350 000 kvm moderna och effektiva lager- och logistikanläggningar.