Efter närmare en veckas släckningsarbete utan önskad effekt på bulkfartyget Almirante Storni kommer Kustbevakningen och Transportstyrelsen försöka transportera in fartyget till hamn. I Göteborgs hamn är förberedelserna i gång för ett mottagande vid kajplats 615 i Skandiahamnen. Kajplatsen har valts ut där djupet är tillräckligt för att kunna ta in fartyget. Samtidigt har förberedelser även gjorts i hamnens bakland, där en större yta tagits fram för tillfällig lagring av det skadade godset.

Under tiden räddningsarbetet pågått har Kustbevakningen och Transportstyrelsen samlat information om de olika alternativen som legat på bordet för att kunna besluta om inriktning i det fortsatta räddningsarbetet.

I den processen har Göteborgs hamn har bistått med information om förutsättningar för ett mottagande och fortsatt räddningsarbete vid kaj i Göteborgs hamn. Information har delgivits utifrån ett antal parametrar definierade av Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Bland annat gällande förekomst av farligt gods på terminalen, närhet till haveriplatsen, manöverutrymme och möjligheter att lossa och förvara fartygets gods.

Göteborgs Hamns del i det fortsatta arbetet vid anlöp av Almirante Storni handlar främst om att genom fortsatt tät samverkan med berörda myndigheter se till att räddningsinsatsen ska kunna pågå ostört i hamnen. Det samtidigt som även den täta godstrafiken in och ut ur hamnen ska kunna flyta på så störningsfritt som möjligt.

En arbetsgrupp är tillsatt sedan tidigare för att kunna lösa löpande praktiska detaljer i hamnen där terminaloperatören APM Terminals och Göteborgs Hamn är med, såväl som Räddningstjänst, fartygets agent och bärgningsfirma.