Projektet kommer helt att omforma gatorna Rinkeby Allé och Hjulstavägen. Två gång- och cykelbroar ska rivas. Den befintliga vägen ska sänkas till samma nivå som gång- och cykelstråken som också kommer att byggas om. Under det omfattande schaktningsarbetet passar man även på att byta ut VA-ledningar och lägga ner nya kablar som bland annat el- och optokablar.

– Hela miljön ska förändras. När schaktningen och ombyggantionen är klar kommer det att se helt annorlunda ut. Vägen som idag är byggd för biltrafik kommer att bli smalare, med bredare trottoarer, vackrare grönytor och ny belysning. Mer som en stadsgata, säger Håkan Nyman, Svevia.

Projektet är en satsning som Stockholm stad gör för att utveckla Rinkeby Allé till ett levande centralt stråk som bidrar till ökad aktivitet runt centrala Rinkeby. Det planeras även nya bostäder i området. En bro håller på att byggas som binder samman det framväxande Stora Ursvik med Rinkeby.