Det har under många år funnits planer på att anlägga en terminal för biobränsle i Karlskoga. Diskussioner har förts mellan den skandinaviska industrikoncernen Moelvens dotterbolag Vänerbränsle och Fortum Värme. Bakgrunden är att sågverket Moelven Valåsen i Karlskoga ger upphov till stora mängder biobränsle i form av sågspån, torrflis och stamvedsflis. Därtill kommer flisade grenar och toppar från skogen. Till slut blev planerna verklighet. Den 25 januari kunde den efterlängtade terminalen invigas.

Breddad verksamhet

LBC Logistik AB, ägt av 40 åkerier, har stått för investeringen och svarar även för driften.

– I och med denna anläggning tar vi ett första steg i att ytterligare bredda vår verksamhet. Satsningen ger oss en stabil transportvolym och ett spännande uppdrag i form av drift och underhåll av terminalen. För en av våra ägare har det även gett möjlighet att investera i en lastmaskin och att anställa ytterligare en medarbetare, berättade Henrik Gillisson, VD i LBC Logistik.

Vänerbränsle har redan tidigare varit kund hos LBC Logistik. Genom den nya bioterminalen, belägen på Botorps industriområde i Karlskoga, har samarbetet fördjupats ytterligare. Vid anläggandet av terminalen är det LBC Logistik som arrenderat mark, utfört markarbeten, ombesörjt asfaltering, byggt en fordonsvåg, investerat i el och belysning, kompletterat stängsel och förlängt järnvägsspåret. Totalt omfattar terminalen cirka 20 000 kvadratmeter.

Det är LBC Logistik som svarar för in- och uttransporterna med lastbil, plus lastningen av Fortums specialdesignade tågvagnar. Varje tågsätt består av 27 vagnar med tre volymoptimerade containrar vardera. Tågen rullar till Fortums biokraftvärmeverk i Värtan, Stockholm, där biobränslet förvandlas till el och fjärrvärme. Det blir cirka 25 tågsätt per år.

Kompletterande transportslag

Henrik Gillisson är övertygad om att LBC Logistiks kompetenser inom exempelvis transportledning och entreprenad kommer väl till pass i det nya uppdraget.

– Vi räknar med att hantera cirka 200 000 kubikmeter biobränsle per år, varav hälften går med tåg till Värtan och hälften distribueras med lastbil till regionala värmeverk. Satsningen visar tydligt att det inte finns någon motsättning mellan järnväg och lastbil. Båda transportslagen behövs och är beroende av varandra.

Når längre

Kjell Nilsson, inköpsansvarig för biobränslen i Fortum, uttryckte sin glädje över att terminalen i Karlskoga nu är en realitet.

– Moelven står för en betydande del av tågvolymen till Värtan. Effektiva terminaler hjälper oss att nå längre ut, vilket vi både vill och behöver.

Hälften blir biprodukter

Vänerbränsle tar hand om alla biprodukter, frånsett cellulosaflis, från ägaren Moelvens industrier. VD Staffan Wilhelmsson har länge kämpat för terminalens tillblivelse och var förstås extra glad över att planerna kunde förverkligas. Förtjusningen delades av Fredrik Wallenstad, VD i sågverksbolaget Moelven Valåsen i Karlskoga – den anläggning som står för merparten av intransporterna till den nya bioterminalen.

– Av en stock blir ungefär hälften brädor och plank, resten blir cellulosaflys och energiråvaror. Vi tar emot 70 timmerbilar per dag, så det blir betydande mängder biprodukter. Med effektiva anläggningar, långsiktighet och förutsägbarhet går det att skapa ekonomi i energiråvaran, framhöll Fredrik Wallenstad.

Spännande råvara

Europaparlamentarikern Fredrick Federley såg ut att trivas alldeles utmärkt i lastmaskinen – en Volvo L120H.

– Jag har inte kört lastmaskin sedan 1997, då jag spakade en gammal baklastare. Det har skett en enorm utveckling även inom detta område, konstaterade Fredrick efter fullgjort uppdrag.

Fredrick lyfte skogens stora betydelse i den gröna ekonomin, men också för landsbygden och för hela samhällets välstånd. Han berättade också om nya och spännande möjligheter för skoglig råvara.

El och värme

Fortum Värme har investerat cirka 4,5 miljarder kronor i det nya biokraftvärmeverket i Värtan, som tas i drift under 2016. Det kommer att producera 750 gigawattimmar el och 1 700 gigawattimmar värme. Globalt kommer biokraftvärmeverket att minska utsläppen av fossil koldioxid med cirka 650 000 ton per år.