Ulf Sandström i Piteå är väl förtrogen med småföretagarnas vardag. I sitt yrkesverksamma liv har han varit engagerad i utveckling av både människor och företag. I 14 år jobbade han i Skogsentreprenörerna, varav de sju senaste åren som VD. Numera jobbar han i det egna bolaget Sandströms Företagscoaching.

– Jag har ofta slagits av vilken enorm betydelse teamet har för ett företags utveckling. Det spelar ingen roll hur duktig du själv är som entreprenör om du inte kan motivera och få med dig dina medarbetare, säger Ulf Sandström.

För att ett företag ska kunna utvecklas, menar Sandström, krävs att det har en trygg ledare, som intresserar sig för sina medarbetare.

Föder motivation

– Nyckeln heter delaktighet. Den som bjuder in sina medarbetare, ger dem ansvar, lyssnar på dem och vågar berätta om företagets ställning och resultat har allt att vinna. Delaktighet föder motivation, vilket i sin tur lägger grunden för en effektivare verksamhet. När alla drar åt samma håll blir det förstås lättare att nå sina mål. Dessutom blir det mycket roligare och trevligare, framhåller Ulf Sandström.

– Utan motiverade medarbetare kommer ett företag inte i närheten av den kvalitet och det ekonomiska resultat som önskas, tillägger han.

Att bara driva på och kräva högsta möjliga produktivitet är knappast en framkomlig väg, menar Ulf Sandström. Alla måste vara med på tåget. Både ägare/ledning och medarbetare.

– Som ledare måste jag våga vara tydlig med mina mål, vara öppen med företagets resultat och ge bra feedback. Det kan inte vara lätt för den som har ”Hemlige Arne” som chef. Människor vill veta om de gör rätt, veta om något är fel och bidra till lösningar. Och ju mer en medarbetare vill, desto mer behöver hon eller han av information, utmaningar och ansvar.

Våga prata ekonomi

Ulf Sandström uppmuntrar entreprenörer till att prata om företagets ekonomiska resultat med sina medarbetare.

– Entreprenörer som driver aktiebolag har ju med automatik en publik redovisning av varje räkenskapsårs resultat. Det är absolut en miniminivå att åtminstone delge detta direkt till sina medarbetare, gärna mer än så. Motsvarande siffror måste också den som har enskild firma kunna redovisa. Det ökar tryggheten, dialogen och möjligheterna att göra något ännu bättre tillsammans.

– Medarbetare har en förståelse för att verksamheter behöver gå med vinst och vill vara med och påverka i positiv riktning. Då är det förstås en fördel att alla vet vad några liter diesel per dag gör för ekonomisk skillnad på ett år. Eller vad kvalitetsbrister kostar. Först då kan det bli en diskussion som tar vara på varje medarbetares kunskaper, engagemang och vilja till förbättring.

Ett tips från Ulf Sandström är just att börja prata ekonomi.

– Om man inte törs prata med sina medarbetare om siffror som ofta går att googla hem, hur ska man då våga prata om annat? Minst en gång per kvartal bör man som företagare berätta hur det gått i företaget. Välj gärna ut några nyckeltal som är intressanta att följa över tid och i den situation som företaget befinner sig i. Bryt gärna ned nyckeltalen till månader, veckor och dagar.

Smarta mål

Ulf Sandström lyfter betydelsen av mål för verksamheten.

– Men låt det inte gå inflation i mål. Testa, följ upp, utvärdera och revidera. Och byt mål som inte fungerar. Hellre få och smarta mål än många och otydliga. Bra mål är specificerade, mätbara, realistiska, accepterade och tidsatta. Ta vara på diskussionerna som blir och gör de korrigeringar som krävs för att alla ska dra åt samma håll, uppmanar Ulf Sandström.

I sitt företag jobbar Ulf Sandström med verktyget JobMatchTalent. Det är ett arbetspsykologiskt test, som visar egenskaper hos personer som genomför testet.

– En fördel med ett verktyg som JobMatchTalent eller motsvarande är att det hjälper oss att förstå att vi har olika egenskaper. Det finns ingen av oss som är dålig. Istället läggs fokus på vad var och en är bra på. Resultatet skapar insikter om både mig själv och andra. Varför jag reagerar som jag gör. Och varför andra gör det. Samtidigt som jag får veta mina bästa egenskaper blir jag klar över mina förbättringsområden.

– Det öppnar upp förståelsen för våra olikheter och att vi kompletterar varandra. Med sådana insikter skapas en grund för både enskilda medarbetares och hela teamets utveckling, berättar Ulf Sandström.

– Vi är alla olika. Det måste vi acceptera. När vi förstår hur vi själva och andra agerar behöver vi inte förlora energi, produktivitet och effektivitet i nedåtgående spiraler.

Optimering på riktigt

Ulf Sandström betonar värdet av att alla är med och har sammanfattat en egen optimeringsteori:

”Om alla deltagare i en grupp eller företag, med sina olika styrkor, respekterar varandras olikheter, och i sina olika roller kan lägga undan egen vinning och prestige, då kan man få alla samlade krafter att fokusera på lösningar som effektiviserar och förbättrar saker i den gemensamma verksamheten. Då först blir ordet optimering inte bara en pappersprodukt, utan en verklighet.”

– Det gäller att ta vara på det som ger drivkraft och på kloka sätt hantera sådant som bromsar. När det gnisslar räcker det inte med att lösa problemen. Istället måste vi hitta orsakerna, poängterar Ulf Sandström.

– Hur ett företag jobbar med sitt team är naturligtvis väldigt individuellt. Allra viktigaste är att göra något, göra det medvetet och att låta det färga av sig på vardagen, tillägger Ulf Sandström.

Hur litet kan ett team vara? Ulf Sandström konstaterar att det uppstår ett team redan då man är två, oavsett den andra personen är kompanjon eller anställd medarbetare.

– Även för den som jobbar själv finns det många paralleller till teamet. Personen är i kontakt med andra entreprenörer, uppdragsgivare, leverantörer med flera. Självinsikt och förståelse för andra är en tillgång oavsett situation, sammanfattar Ulf Sandström.