Det säger Håkan Tångring, vice VD i m4 gruppen AB – ett tjänsteföretag inom logistik och entreprenad. Han ser även fördelar i att företaget numera bearbetar marknaden utifrån sina affärsområden.

– Vi har storleken som krävs, men är samtidigt flexibla och lättrörliga. Det ger oss ökade möjligheter att möta kunderna med konkurrenskraftiga lösningar, säger han.

m4 gruppen AB bildades sommaren 2010 genom sammanslagning av de fyra transportföretagen Bergslagens LBC, LBC Västerås, Sörmlast och Triofrakt. Genom nätverk och samarbeten var företagen väl förtrogna med varandra redan tidigare. I många avseenden kompletterade de varandra, så samgåendet gav styrka i flera bemärkelser.

Tillräcklig storlek

Ett huvudsyfte med bildandet av m4 var att skapa ett företag med tillräcklig storlek. Dels för att svara mot marknadens utveckling, dels för att stärka resurserna inom teknikutveckling.

– Visserligen var de fyra företagen redan att betrakta som stora, men inte tillräckligt för att möta större kunders önskemål och centraliserade beslut. Många beslut hos kunderna tas nu på nationell nivå, men också globalt, säger Håkan Tångring.

– Det hindrar inte att det även in fortsättningen kommer att finnas plats för mindre företag, som är lokala och specialiserade. Däremot tror jag det blir tufft att vara mellanstor, tillägger han.

Trots sin storlek rymmer m4 både entreprenörsanda och mångfald. Till detta bidrar företagets 275 ägare. De representerar hela skalan, från företag med enstaka maskiner och fordon till företag med upp till cirka 50 enheter. Vart och ett av dem har sina ingångar och intressen i delägarskapet. Håkan Tångring är övertygad om att det blir en stor variation i ägarledet även i fortsättningen.

– En del vill växa med fler enheter och anställda. Andra föredrar att jobba själva. Vi gör det möjligt för dem alla att utvecklas, oavsett storlek.

Utöver ägarföretagen köps tjänster också från andra aktörer.

– Precis som tidigare köper, säljer och byter vi resurser med kolleger i branschen.

Informationsteknik

Den tekniska utvecklingen inom system för information och administration har varit stor och kommer att vara intensiv även framöver.

– Det blir alltmer papperslösa system och vi kommer att integrera oss ännu mer med kunderna. I det sammanhanget är det inte enbart en fördel att vara stor, utan en förutsättning.

Håkan Tångring tycker att starten och de första årens verksamhet har gått bra. Han ser det som ett privilegium att ha fått vara med om att starta upp ett helt nytt företag av denna omfattning. Det har bjudits på flera utmaningar och många återstår. Det gäller inte minst kommunikationen – både internt och till marknaden.

– Branschen har varit väldigt produktionsorienterad. Vi försöker vrida fokus, så att vi blir mer marknads- och kundorienterade. Det handlar inte bara om att sälja tjänster, utan om att erbjuda kunderna vad de behöver. Sitter vi inte på resurserna själva får vi fixa fram dem.

Aktiv roll

Från styrelsens sida är direktivet tydligt: m4 ska sitta i förarsätet.

– Det är där vi kan vara med och styra och påverka vår egen framtid. Om vi inte kan utveckla oss utifrån kundernas behov så blir vi frånåkta. Det kräver att vi är flexibla. För att klara det måste vi avveckla sådant som inte passar in i mixen. Samtidigt måste vi förstärka våra resurser inom andra områden. Det är långsiktigt bäst även för våra ägare och deras anställda.

Sysselsätter över 1 000

Idag har m4 omkring 80 tjänstemän och cirka 60 kollektivanställda. Därtill kommer 275 ägare och 600–700 anställda i deras företag, så totalt sysselsätter m4 ca 1 100 personer. Dessutom äger m4, 80 procent av Ernst Express i Avesta, som sysselsätter 130 personer. Återstående 20 procent av Avesta-företaget ägs av grundaren Christer Steingruber.

I framtiden kommer m4 att växa sig större än så. Styrelsen har beslutat att omsättningen ska gå från 1,5 miljarder till två miljarder, med lönsam tillväxt.

– Det målet klarar vi inte enbart genom organisk tillväxt, utan det kommer även att bli förvärv.

Idag har m4 ett 50-tal egna fordon. De rullar i dotterbolaget m4gruppen logistik AB. Det är dock inget självändamål att låta det egna åkeriet växa sig stort, snarare tvärtom. En viktig funktion för dotterbolaget är att möjliggör förvärv, där de nyvunna resurserna sedan blir till salu och säljs ut till ägarföretagen. Det gör det möjligt för m4 och dess ägarföretag att expandera och aktivt ta del av branschens strukturutveckling.

Det sker även en tillväxt genom nyanslutning av ägarföretag.

– Vi får förfrågningar hela tiden, både från dem som vill gå in som ägare och från dem som vill utföra uppdrag. Det är vi öppna för, förutsatt att företagen passar in.

Spedition

Den 1 september startade m4 gruppen AB speditionsverksamhet i Malmö inom det nya affärsområdet logistik och internationella transporter.

– Skälet är att det bland våra kunder finns företag som är verksamma med både import och export. Genom nysatsningen kan vi erbjuda dessa kunder hela kedjan av tjänster. Under året kommer vi att starta en liknande verksamhet i Stockholm, då med inriktning på Stockholm och Baltikum, men också övriga Europa.

Håkan Tångring tror att det blir allt mer partnerskap med kunderna.

– I vårt uppdrag ligger att hjälpa kunderna till bra lösningar, som bidrar till lönsamhet såväl för dem som för oss. Det är ju det vi lever av – att kunderna är nöjda, framhåller han.