Green Cargo ser en fortsatt stark positiv utveckling under det första kvartalet 2022. Det förbättrade resultatet drivs främst av mycket goda volymer och högre transportintäkter inom alla branschsegmenten. Även en positiv trend gällande bolagets produktionsrelaterade kostnader under kvartalet där de direkta kostnaderna för motsvarande period i fjol påverkades negativt av vinterstörningar bidrar till förbättringen. Negativt finns en viss påverkan från högre kostnader till följd av hög sjukfrånvaro samt ökade skade- och olycksrelaterade kostnader.

Även dotterbolagen visar på en positiv utveckling. Både norska verksamheten och NTR, främst via direktlinjen AustriaDirect, har mycket goda volymer med högre intäkter som följd.

Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 51 (–79) MSEK. Periodens resultat har netto påverkats positivt av miljökompensation om 65 (0) MSEK. Nettoomsättningen ökade med drygt 12 procent och uppgick till 1 168 (1 040) MSEK.

• Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 168 (1 040) MSEK
• Koncernens rörelseresultat uppgick till 51 (–79) MSEK
• Rörelseresultatet har netto påverkats av miljökompensation med 65 (0) MSEK
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 42 (–92) MSEK
• Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 369 (315) MSEK