Minska antalet kalhyggen i de skånska skogarna och förbättra skyddet mot skogsbränder. Det är två av förslagen i en motion som Miljöpartiet i Region Skåne skickat in till regionfullmäktige för att värna skogarna i Skåne.

Drygt en tredjedel av Skånes yta består av skog. Den skånska skogen har stor betydelse inte bara för människor, utan också för klimatarbetet och den biologiska mångfalden.

För att öka skyddet av den skånska skogen lägger Miljöpartiet i Region Skåne en rad förslag i en motion till regionfullmäktige.

Miljöpartiet vill bland annat minska antalet kalhyggen i de skånska skogarna. Ett av förslagen är att Stiftelsen Skånska Landskap, som är en av Skånes största skogsägare, i mycket högre utsträckning använder sig av hyggesfritt skogsbruk och därmed fasar ut avverkning via kalhyggen. Stiftelsen förvaltar, med fem andra stiftelser, omkring 11 000 hektar mark, varav omkring 8800 hektar är produktiv skogsmark.

– Genom stiftelsen är Region Skåne en av de viktigaste aktörerna för det skånska skogsbruket och friluftslivet. Vi vill att regionen går före och visar att det går att bedriva ett skogsbruk utan kalhyggen. Att avverka skogen genom kalhyggen är en väldigt påfrestande metod för både skog, djur- och växtliv och planeten i stort. Dessutom påverkar de stora såren som kalhyggen skapar skogens rekreationsvärde, säger Thomas Hansson (MP), ledamot i regionfullmäktige och regionala utvecklingsnämnden.

Miljöpartiet vill också se åtgärder för att öka den biologiska mångfalden i de skånska skogarna. Stiftelsen Skånska Landskap gör redan mycket för den biologiska mångfalden, men Miljöpartiet vill skärpa arbetet ännu mer.

– Skogen sprudlar av liv, men för att det ska förbli så måste vi skydda den biologiska mångfalden. Forskare larmar redan om att vi befinner oss i den sjätte massutrotningen med en miljon arter som hotas av utrotning. Det kan vi inte blunda för, säger Thomas Rödin Hulth (MP), ledamot i Stiftelsen Skånska Landskaps styrelse.

Med ett förändrat klimat blir skogen mer sårbar. Risken för skogsbränder ökar när temperaturerna stiger och vädersystem ligger kvar på samma plats under längre perioder, med torka som följd. Samtidigt kan rätt skog på rätt plats minska risken för att skogsbränder sprider sig. Till exempel sprids skogsbränder mycket snabbare i barrskog än i lövskog.

– Klimatförändringar påverkar oss här och nu. När risken för skogsbränder ökar måste samhället vidta skyddsåtgärder. Region Skåne har alla möjligheter att ta på sig ledartröjan och i samarbete med kommunerna påbörja ett arbete för att skydda skogsnära orter från skogsbränder. Det kan till exempel göras genom att andelen lövskog ökar, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne och ledamot i regionfullmäktige.

Skogen har en stor roll att spela i kampen mot klimatförändringarna. Träden binder koldioxid och skogen fungerar därmed som kolsänkor. För att stärka Region Skånes klimatarbete föreslår Miljöpartiet bland annat att Stiftelsen Skånska Landskap utvecklar metoder för ett skogsbruk som ökar skogens inbindning av kol.

– Skogen är en våra mest värdefulla tillgångar, både för den biologiska mångfalden och i kampen mot klimatförändringar. Låt det förbli så! Det är hög tid att Region Skåne stärker sitt arbete för att skydda den skånska skogen. Miljöpartiet vill att regionen börjar se skogens betydelse och tar beslut som tar tillvara på allt som träden bidrar med, säger Thomas Hansson (MP), ledamot i regionfullmäktige och regionala utvecklingsnämnden.