Det är alltså Scania som initierat en studie i det så oerhört viktiga ämnet. Förutsättningarna för studien var att undersöka möjligheten att nå målet, samtidigt som resultatet ställs dels i relation till ett allmänt samhällsperspektiv, dels gentemot de ekonomin.
– Noll koldioxidutsläpp i vår sektor inom tidsramen för Parisavtalet är uppnåeligt men det kommer att kräva förändring i oöverträffad hastighet, såväl som nära samarbeten mellan privat och offentlig sektor, säger Henrik Henriksson, Scanias VD och koncernchef.

El mest effektiv

De slutsatser som Scania kommit fram till och nu redovisas pekar på flera tänkbara vägar för att nå målet. Alltsammans har granskats av en extern akademisk panel och resultatet har nåtts genom att vända på resonemanget.
Scania har utgått från ett nollutsläpp 2050 och därefter omvänt följt utvecklingen bakåt. De segment inom transportnäringen som granskats omfattar fjärrtransport, distribution och området stadsbuss. Det är fyra länder som studerats, nämligen Sverige, Tyskland, Kina och USA.
– Vi klarar av att sänka CO2- utsläpp med mer än 20 procent genom att det befintliga systemet utnyttjas smartare. Utöver detta finns flera bränsle- och drivlinespår på vägen mot en fossilfri framtid. Biobränslen minskar CO2-utsläpp snabbast och elektrifiering är det mest kostnadseffektiva, säger Henrik Henriksson.

Omedelbar start

Det finns flera faktorer som gör att det hela handlar om ett långsiktigt arbete. Det tar bland annat lång tid för ny redan befintlig teknik att få fullt genomslag eftersom den befintliga fordonsflottan omsätts långsamt.
Det senare innebär bland annat att vissa tekniska förändringar måste ska storskaligt redan innan 2025. Och det krävs även att infrastrukturen förändras, liksom olika beteenden i kedjan.
Scania förutspår utöver detta att den årliga globala tillväxten i fossilfri drivlineteknik måste vara minst fem till tio procent. För att nå målet år 2050 innebär samma resonemang om en tröghet i fordonsomsättningen, att all försäljning år 2040 är utrustade med ”fossilfria drivlinor”. 
För att nå det målet krävs naturligtvis att transportsektorn och intilliggande branscher påbörjar förändringen omedelbart och i en hög takt.

Enklare system

Även om studien noterade skillnader i utvecklingen under de första 15 åren, så är de olika vägarna relativt lika över tid och i olika länder.
Oavsett väg, eller om det blir en mix av olika drivlineteknologier och infrastruktur, krävs inte bara en teknisk förändringstakt som saknar motstycke, utan också att intilliggande branscher blir fossilfria.
Tydliga åtaganden, med finansiering, måste omedelbart göras för att stötta storskalig teknikutveckling och tillhörande infrastruktur. Laddnings- och tankningssystem måste vara lika öppna, enkla och tillgängliga som de vi har idag. Det globala energisystemet måste parallellt fasa ut fossilbränsleberoendet. Transportköpare måste fortsätta att ställa krav på fossilfria lösningar och leveranser.
 

Fakta Huvudsakliga slutsatser i The Pathways Study:

 
 
Smartare logistik: Koldioxidutsläpp kan kapas med mer än 20 procent genom att optimera transportsystemet, t ex genom förbättrad ruttplanering och lasthantering. Resterande kan nås genom olika bränsle- och drivlinealternativ. 
Elektrifiering: Batteridrivna elfordon utgör den mest effektiva, snabbaste och kostnadseffektiva vägen i länder med infrastrukturella förutsättningar att erbjuda allmänna laddningssystem och fossilfri elektricitet. Fullskalig elektrifiering kommer dock att kräva fyra till fem gånger större infrastrukturinvesteringar jämfört med idag. I gengäld blir driftskostnad 40 procent lägre än för tunga dieselfordon. Elvägar för fjärrtransporter kan påskynda elektrifiering, särskilt under det närmaste årtiondet när batterikostnaderna väntas förbli höga.
Biobränsle: Kommersiellt tillgängliga biobränslen, som biogas, biodiesel och etanol, kommer inledningsvis att vara en effektiv och genomförbar väg eftersom man kan utnyttja traditionell förbränningsmotorteknik. Den finns här och nu. Med ett maximalt utnyttjande av tillgängliga biobränslen, kommer biobränslebaserade förbränningsmotorer att kunna driva en femtedel av alla fordon 2050.
Bränsleceller: Bränsleceller är dyrare och därför väntas en väsentlig tillväxt ske senare än för batteridrivna elfordon. Om teknikkostnaderna minskar och det finns tillräckligt mycket förnybar vätgas till låg kostnad kan bränsleceller utgöra en betydande del av fordonsflottan till 2050.