I landet som helhet gick priset upp under 2021 och uppgången var procentuellt sett störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter. I mellersta och norra Sverige steg priserna med 9,4 respektive 10 procent vilket innebär att skogsmark i mellersta Sverige kostade 540 kronor och i norra Sverige 333 kronor per skogskubikmeter.

-Vi upplever en stark skogsfastighetsmarknad i hela landet med stor efterfrågan. Dessutom ser vi ett ökat intresse från nya kategorier av köpare som upptäckt fördelarna med skog som en säker investering, säger Peter Calderon, affärsområdeschef Ludvig & Co Fastighetsförmedling.

Sett ur ett lite längre perspektiv har utvecklingen i södra, mellersta och norra Sverige
av priset per skogskubikmeter gått upp 26 procent på fem år. Procentuellt är uppgången i procent i princip lika stor för alla tre landsdelarna. Sett i absoluta tal har vi under flera år sett en ökning i prisskillnaden mellan södra och norra Sverige.

– Denna prisskillnad kan delvis förklaras av bättre boniteter (markens förmåga att producera skogsråvara) och högre tillväxt i södra Sverige, säger Hanna Glöd, tjänstechef skoglig rådgivning på Ludvig & Co. Vi har också ett större antal spekulanter, högre priser på skogsråvara samt i många fall högre värden på jakträtt i den södra delen av landet, lägger Hanna till.

Statistiken visar att prisutvecklingen på skogsmark uttryckt i kronor per hektar har varit ungefär lika stor procentuellt som priset per skogskubikmeter 12,5 procent. Ett hektar skogsmark kostade i genomsnitt 75 000 kronor 2021. Uttryckt som kronor per hektar var den procentuella ökningen störst i norra Sverige, 18,3 procent, jämfört med 12,6 procent i mellersta Sverige och 10,3 procent i Södra Sverige. Ett hektar kostade 36 000 kronor i norra Sverige, 80 000 kronor i mellersta Sverige och 127 000 kronor i södra Sverige under 2021.

– 62 procent av köparna under 2021 ägde mark sedan tidigare medan 38 procent köpte skog för första gången. ”Vi ser en långsamt ökande trend för andelen nyetableringar, framförallt i mellersta och norra Sverige”, säger Peter Calderon.

Ludvig & Co tror på en fortsatt stabil marknad med bibehållna prisnivåer för skogsfastigheter under 2022. Bedömningen är att efterfrågan kommer vara fortsatt större än utbudet under hela 2022.