Peab Asfalt har genomfört teststräckor med lignin i halvvarm asfalt på väg 205 vid Loka Brunn, Bergslagen. Tack vare att byta ut en del av bitumen som framställs av råolja och är en fossil produkt, med lignin* som kommer från skogsindustri och är förnyelsebar, minskar Peab Asfalt ytterligare sitt klimatavtryck.

Halvvarm tillverkning har traditionellt lägre klimatutsläpp än varmt tillverkad asfalt och ger en längre teknisk livslängd på lågtrafikerade vägar tack vare sina flexibla egenskaper.

Vid Loka Brunn på väg 205 i Bergslagen har ett större förstärkningsarbete utförts av Peab Asfalt. Vägen trafikeras av tunga transporter och är även en populär vägsträcka för turister. Totalt cirka 7,5 kilometer väg har förstärkts av grus och bergmaterial samt ett nytt lager av halvvarm asfalt har påförts. Asfalten som har producerats i ett så kallat ångturboverk förväntas få en lång livslängd och så också de provsträckor som utförts.
På ett antal provsträckor har lignin blandats i vilken ersätter en del av det bitumen som normalt används i asfaltproduktion.
Fortsatta försök och fler provsträckor behövs då utvärdering tar tid. Väderförhållanden och olika årstiders påverkan är svårt att testa på labb, likaså de verkliga förutsättningarna när väl tillverkning sker. I det här försöket kan Peab Asfalt utvärdera ett nytt angreppssätt för att tillsätta lignin vid tillverkningen av asfalten. Ännu återstår ett antal efterföljande analyser i laboratorium samt att man följer upp provsträckorna på vägen för att se prestandan över tid.

De här provsträckorna ingår i EU-finansierade projektet REWOFUEL där SEKAB i Örnsköldsvik producerat lignin och Peab Asfalt utför tester med lignin i asfaltproduktion. I projektet ingår elva företag från åtta länder som samverkar för att utveckla nya biobaserade produkter av restprodukter från skogsbruk, bland annat för biobränsle till flyg.

*Lignin är en restprodukt och en av tre huvudbeståndsdelarna i trä. Ligninet binder ihop cellulosafibrerna i veden och ger även styrka till trädstammen. När papper och kartong tillverkas vill man ofta inte ha med lignin, varför det separeras i massaprocessen och betraktas som avfall. Idag kan förädlat lignin ersätta petroleumbaserade fenoler som används i hartser i plywood, OSB, fanerlaminat, papperslaminat och isoleringsmaterial.