Vänta er inga snabba ryck. Fors säger:

– Vi ska vara klara i maj 2017. Det är en resursfråga hur vi kan lägga upp arbetet.

Så några förändringar är inte att vänta de närmaste två åren?

– Stora förändringar i regelverket tar tid, bland annat för att det ska bli rättssäkert. Vi har en domstolspraxis att förhålla oss till. Domarna ger oss vägledning.

Redan förra hösten kom en propå om att besluten inte ska vara så fyrkantiga.

– Det är också en slutsats vi själva dragit. Vår förra generaldirektör bad oss göra en utvärdering och en jämförelse om hur andra EU-länder tillämpar reglerna. Vår kommunikation kan bli tydligare. Våra brevmallar har uppdaterats. En långsiktig fråga är om vi kan göra något åt regelverket.

Drygt 30 personer på Transportstyrelsen kollar kör-och vilotider, cabotage och överlast. 19 utredare ägnar sig åt företagskontroller.

Dubbelt ansvar

Det finns ärenden där inte bara föraren av ett fordon utan också arbetsgivaren kan hållas ansvarig.

Vanligast är kontroller där Transportstyrelsen begär in uppgifter från företagen.

– Det är sällan domstolarna ifrågasätter vår tillämpning av reglerna. Fast ibland har vi fått backning på att sanktionsavgiften ansetts oskäligt hög, exempelvis för ett upprepat fel. Då har rätten satt ner avgiften.

Några sådana ärenden har Transportstyrelsen överklagat ända till Högsta förvaltningsdomstolen sedan Kammarrätten satt ner den. Sådana ärenden rör färdskrivare som använts obesiktigade.

– Där tickar en avgift på 4 000 för varje dag som fordonet använts. Avgiften kan springa iväg rejält, säger Kenneth Fors.

Åkarna ger sig inte i första taget. Nästan hälften av alla som fått sanktionsavgift förvaltningsrätten går vidare.

Riskerar åkaren sitt trafiktillstånd om överträdelserna är grova?

– Trafikförseelser kan påverka trafiktillståndet. Men skatteskulder och andra skulder annat vägs in när sådana beslut ska tas. Trafiktillstånd är inget som vi på vår avdelning arbetar med.

Hur kan en åkare bevisa att fel förebyggts?

– Lagens krav är att transportföretaget ska planera arbetet och informera förarna på ett bra sätt så att de kan följa reglerna. I det tänker vi planera, utbilda, informera, kontrollera.

Att vidta åtgärder innebär inte nödvändigtvis att chauffören ska avskedas.

– Åkaren ska se till att förarna tillgodoser reglerna. Det kan fria företaget om åkaren kan visa att det finns ett systematiskt arbete med de här frågorna.

Det kan vara svårt att bevisa att föraren fått muntlig information.

– Att lägga in körningar över Essingeleden vid 16-tiden när trafiken står still kan vara ett exempel där det brister i planeringen. Vi har inga krav på hur utbildningen ska gå till.

Ett argument i floran som Åkeri & Transports reporter läst: En timmerbil flyttades några meter för att den stod i vägen för en kvinna i bil med barn på väg till skolan – 3 000 kronor i böter vid poliskontroll.

– Om en flyttning beordrats av polis eller räddningstjänst för framkomligheten så tar vi självklart hänsyn.

Är de som fällts påhittiga i sina argument?

– Vi ska kontrollera en kvarts miljon arbetsdagar per år. Det kommer in en massa olika förklaringar. Det kan vara både högt och lågt. Vi beaktar alla synpunkter och bedömer trovärdigheten och om påståenden kan styrkas.

Att ta sig igenom byråkratin tar tid: Racet går via Transportstyrelsen, Förvaltningsrätten Kammarrätten och Högsta förvaltningsrätten för den som vill köra hela vägen.