För Volvo Group minskade nettoomsättningen med sju procent till 78,9 miljarder kronor under det andra kvartalet 2016. Med hänsyn taget till valutarörelser och enhetsköp minskade omsättningen med tre procent. Allt jämfört med samma kvartal i 2015.

Men å andra sidan steg rörelseresultatet till 6,1 miljarder kronor mot 5,9 2015. Den allra viktigaste siffran, nämligen rörelsemarginalen steg till 7,8 procent, mot 7,1 procent året innan. I denna ökning har dock inte räknats med avsättningen till EU:s konkurrensutredning på 2,334 miljarder kronor eller de 799 miljoner som en omstrukturering har kostat.

Inte heller har hänsyn till den försäljning av Eicher Motors Limited som skedde under andra kvartalet 2015. Att hänsyn inte tagits till valutarörelser är dock ingen falsk förbättring av resultatet, eftersom den haft en negativ påverkan med 317 miljoner kronor.

Det operativa kassaflödet i industriverksamheten var 6,9 miljarder kronor mot 8,6 miljarder under kvartal två år 2015.

Effektivisering

Många kronor och ören handlar det om. Men framför allt handlar det om lastbilar och entreprenadmaskiner. Andra kvartalet 2016 skrevs order på 45 422 lastbilar, vilket är en nedgång jämfört med 2015 när orderingången var 49 551 lastbilar. Utleveranserna minskade också, men inte fullt lika mycket, eller 52 670 mot 55 163 år andra kvartalet år 2015.

Motsvarande siffor för entreprenadmaskinerna var 10 548 nya order i år mot 12 708 år 2015.

VD och koncernchefen Martin Lundstedt gläds över en lönsamhetsförbättring tack vare en bra kostnadsutveckling. Och det bör glädja honom särskilt eftersom detta det var hans huvudmål vid hans flytt från Scania till Volvo.

– Det är glädjande att se att det interna effektiviseringsarbetet som genomförts inom koncernen fortsätter ge resultat.

En fortsatt positiv utveckling av lastbilsförsäljningen i Europa uppväger inte fullt ut försvagningen i Nordamerika, samt fortsatt svag lastbilsmarknad i Sydamerika.

Entreprenadmaskinernas nettoomsättningen sjönk med tolv procent. MenVolvo CE fortsätter att vinna marknadsandelar inom det tyngsta segmentet. Bussar fortsätter att visa bra försäljning. Det gäller såväl försäljning av fordon som lönsamheten per fordon. Volvo Penta ha en fortsatt god utveckling, liksom finansverksamheten inom Volvo Financial Services.

Ökade leveranser

När det gäller Scania så redovisas en förlust före skatt på drygt en miljard kronor andra kvartalet i år. Det ska jämföras med en vinst på 2,334 miljarder kronor samma kvartal i fjol. Nettosomsättningen steg dock med elva procent till 27 054 miljoner kronor.

Orderingången sjönk något och uppgick till 19 761 fordon jämfört med 19 823 år 2015. Leveranserna ökade dock, från 17 679 fordon till 19 895 fordon år 2016.

Resultatet är det stora glädjeämnet i Scanias redovisning. Omsättningen sett över första halvåret 2016 blev 50,1 miljarder kronor. Resultatet har påverkats av högre fordonsvolymer och dessutom ökade serviceintäkter. Marknadsandelen låg efter första halvåret 2016 på 17,1 procent, vilket är en marginell minskning jämfört med 2015, då den låg på 17,2 procent.

God smak

Precis som för Volvo påverkas produktionen av en fortsatt seg marknad i Sydamerika. Det påpekas dock att den aviserade helt nya lastbilen drar upp resultatet. Scania har avsatt en högre summa än Volvo till eventuella böter, och bestrider dessutom bötesstraffet.

– Scania har fullt ut samarbetet med Europeiska kommissionen under undersökningsarbetet med bestrider kommissionens uppfattning.

Alla vet att det kostar otroligt stora pengar att dels ta fram en helt ny lastbil, som nu sker, dels anpassa lokaler och hela produktionskapaciteten, till den nya produkten. Scania har under en längre tid använt sig av strategin att presentera nyheter efterhand de är mogna för serietillverkning, men nu är det således dags för ett ordentligt intag – vilket naturligtvis både kostar och smakar.

Som tur är har Scania en vana att hålla smaken kvar länge.