Sjöfarten betalar för sin isbrytning genom att ta ut farledsavgifter. För väg och järnväg betalar staten för skottning med hjälp av anslag. Att de olika trafikslagens underhåll hanteras så olika har fått kritik, eftersom man menar att det skapar olika konkurrensförutsättningar.

Många trodde därför att även isbrytningen skulle skattefinansieras i regeringens budget för 2017. Nu visar det sig att så inte var fallet. Isbrytningen kommer även i framtiden att finansieras av branschen, och farledsavgifterna höjs ytterligare.

– De flesta är överens om sjöfartens betydelse och dess potential att ta ett större ansvar för transportarbetet och avlasta landinfrastrukturen från bland annat omfattande investeringsbehov. Men då måste också styrmedlen verka i denna riktning. För oss nordliga hamnar och våra kunder finns konkreta bevis på att den budget regeringen lägger och de konsekvenser detta får sänker sjöfartens möjligheter, säger Ulrika Nilsson, vd på Piteå Hamn.