Sveriges Åkeriföretag har arbetat mot denna utveckling eftersom återvinningen från såväl hushåll som verksamheter har så gott som alltid hanterats av det privata näringslivet. Näringslivet har i sin tur investerat kraftigt i både insamlingssystem och infrastruktur för sortering och hantering av återvinningsmaterial. Uppfattningen är att det finns andra utmaningar för politiken att ta sig an – exempelvis direkttilldelning av avtal till kommunala bolag som strider mot LOU, lagen om offentlig upphandling.

– Vårt Miljö- och renhållningsforum som består av medlemsföretag, har tillsammans med några tjänstemän arbetat hårt för att få behålla producentansvaret. Producentansvaret har fungerat väl, och kommunerna har haft tillsynsansvar, Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig Sveriges Åkeriföretag.