Bakom satsningen ligger insikten om att alla länkar är beroende av varandras effektivitet och av väl fungerande kommunikation. Forumet har en rådgivande roll och ska långsiktigt stärka samverkan mellan skogsbolag, skogsägarföreningar och entreprenör.

– Vi hade första träffen i början av december. Då fokuserade vi på entreprenörens vardag. Träffen lyfte många ämnesområden som alla tyckte att vi behöver titta mer på, berättar Malin Sääf på Skogforsk.

Ingår i SESAM

Malin är projektledare för SESAM, där Entreprenörsforum ingår som en viktig del. SESAM står för Svenskt Entreprenadskogsbruk i Samverkan. Verksamheten startades under hösten och fungerar som paraply för olika initiativ som utvecklar entreprenadsskogsbruket. Malin poängterar att såväl SESAM som Entreprenörsforum är långsiktiga satsningar.

– Det är jätteviktigt att ha med entreprenörerna från start, så att vi får respons på urval, riktning och styrning av våra projekt.

Kräver dialog

Vad krävs för att Entreprenörsforum ska fungera?

– Dialog och verkstad. Forumets medlemmar måste se att synpunkter och idéer tas tillvara och leder till något konkret, säger Malin Sääf, som tycker att redan den första träffen hade mycket att ge.

– Det är värdefullt att få fram exempel på sådant som kan förbättras för att underlätta entreprenörens vardag – i stort som smått, tillägger hon och berättar att nästa träff blir den 17 mars.

Tolv entreprenörer

Entreprenörsforum består av tolv entreprenörer samt sex forskare på Skogforsk. Hälften av entreprenörerna är föreslagna av SMF Skogsentreprenörerna. Andra hälften är rekryterade bland övriga entreprenörer. Två tredjedelar av entreprenörerna jobbar inom drivning. Återstående är verksamma med skogsvård.

Kolbjörn Kindströmer, från Kindströmer Skog och Salix AB i Nora, är en av forumets drivningsentreprenörer. Han välkomnar att entreprenörernas synpunkter nu tas tillvara.

– Vår möjlighet till effektivitet beror till väldigt stor del på beställarnas egen effektivitet och förmåga till planering, säger han.

Värdefull öppning

Kolbjörn tycker att beställarnas kontakter med entreprenörerna haft en alltför ensidig fokusering på priset, så han ser Entreprenörsforum som en värdefull öppning.

– Ska vi komma någonstans så måste vi samverka och se till hela värdekedjan – från planta till industri. Vi måste möta varandra med respekt, förtroende och en gemensam målbild, fortsätter Kolbjörn.

Bland forumets medlemmar återfinns också SMF Skogsentreprenörernas vd Ulf Sandström. Även han är mycket positiv till initiativet. Ulf tycker att det blivit en ökad förståelse för entreprenörernas situation och värde samt att alla vinner på samverkan.

– Forumet ger förutsättningar att fånga upp sådant som kan bli bättre, till gagn för effektivitet och konkurrenskraft i hela kedjan. Det kan betyda mycket för entreprenörerna, inklusive åkerierna, säger Ulf.

Behöver feedback

– Vi behöver ge feedback och sporra varandra. Motivation är främsta drivkraften för produktion. Mycket handlar om att jobba på gränssnitten mellan de olika delarna av kedjan, fortsätter han.

Ulf tillägger att det naturligtvis också finns exempel där beställare och utförare redan har en aktiv och väl fungerande dialog. Även där finns det viktiga erfarenheter att ta tillvara, anser han.

Betydelsen av väl fungerande gränssnitt och kommunikation lyfts också av Bodel Norrby, konsult i organisationsutveckling och med mångårig erfarenhet av skogsbranschen. Hon är anlitad av Skogforsk för att delta i arbetet med SESAM och Entreprenörsforum.

– Den stora potentialen ligger inte längre i att isolerat utveckla enskilda företag. Istället gäller det att utveckla gränssnitten mellan aktörerna, säger hon.

Bodel konstaterar att Entreprenörsforum ger Skogforsk utmärkta möjligheter att fånga entreprenörernas bild av vad som kan och behöver göras bättre.

– Entreprenörsforum ger ett brett angreppssätt och bidrar med värdefull input till olika utvecklings- och forskningsprojekt. På längre sikt öppnas även möjligheter för initiativ där beställare och entreprenörer diskuterar frågorna tillsammans.

Direktkontakt

Rolf Björheden, programchef på Skogforsk, ser Entreprenörsforum som en viktig direktkontakt med dem som gör jobbet i skogen.

– Vi har ett antal rådgivande grupper för att vägleda vår verksamhet. Entreprenörsforum är ett värdefullt tillskott. Visserligen har entreprenörer redan tidigare varit representerade i olika grupper, men i Entreprenörsforum får de en egen arena. Jag hoppas att detta gör att goda idéer och synpunkter får lättare att komma fram.

Rolf tycker att Entreprenörsforum fått en god start.

– Vi har mycket att vinna på synpunkter och idéer från Entreprenörsforum. Samtidigt bidrar forumet till att vi stärker vårt kontaktnät bland entreprenörer. Även det har vi nytta av i våra projekt, sammanfattar Rolf.