I ansökan till 2023 års tågplan satsar Green Cargo på tillväxt inom den intermodala trafiken med ett helt nytt nätverk. Med en effektiviserad och smart vagnsstyrning kommer nätverket erbjuda ökad transportfrekvens, kortare ledtider och högre punktlighet. Satsningen skapar förutsättningar för en godsvolymtillväxt på 2 miljoner ton, vilket motsvarar 10 procent av Green Cargos hela transportvolym i dagsläget eller en fördubbling av den befintliga intermodala trafiken.

Allt sedan finanskrisen har järnvägen haft svårt att ta igen förlorade marknadsandelar i konkurrensen med mindre kostsamma vägtransporter. Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen och den långväga fossildrivna lastbilstrafiken har ökat i en tid när utsläppen måste minska. I både EU och Sverige finns transportpolitiska mål om att mer gods ska gå på järnväg med hänsyn till den höga energieffektiviteten och de låga utsläppen. Järnvägstrafiken står för mindre än en procent av transportsektorns samlade utsläpp av koldioxid samtidigt som den står för 24 procent av det totala godstransportarbetet och 7 procent av personresandet.

Den största potentialen för icke-organisk tillväxt för järnvägstransporter finns i den internationella godstrafiken som genererar miljontals långväga lastbilstransporter per år i Sverige. Faktorer som stigande bränslepriser och en utbredd förarbrist i Europa drivit upp fraktpriserna för fjärrtransporter på väg. Detta har lett till en ökad efterfrågan på intermodala transporter, där exempelvis en container eller trailer utnyttjar flera trafikslag i transportkedjan.

Grundprincipen är att göra tågen så långa och tunga som möjligt. Vilket handlar om att öka fyllnadsgraden sett till tågets högsta möjliga tillåtna längd och vikt. Det innebär att ett enda nätverkståg kan innehålla olika typer av vagnar, framför allt genom att kombinera vagnslast med intermodala vagnar.

Genom att bygga godstågen i förutbestämda vagnsgrupper i ett effektiviserat vagnstyrningssystem, planerade utifrån de intermodala kundernas behov med färre stopp längs vägen, kortas ledtiderna rejält under resans gång. Det nya nätverket möjliggör till- eller avkoppling av vagnsgrupper vid stopp längs vägen. På så sätt ökar fyllnadsgraden men också kostnadseffektiviteten i tågen samt möjligheterna att skala upp kapaciteten allteftersom fler kunder inser fördelarna med järnvägstransporter. Med bättre vagnssammansättning kan tågen köra i högre hastigheter vilket i sin tur också påverkar punktlighet och ledtider positivt. Det innebär också att järnvägens kapacitet utnyttjas mer effektivt.

I de fall där det finns stora godsvolymer i fasta flöden införs rena direktförbindelser, som exempelvis mellan Göteborgs hamn och Rosersbergs kombiterminal i norra Stockholm.