Preems resultat efter skatt för 2014 blev -2 950 miljoner kronor, jämfört med -1 436 miljoner kronor 2013. Resultatet är kraftigt påverkat av prisfallet på oljemarknaden under andra halvåret.

Rörelseresultatet, justerat för pris- och valutaeffekter på lager och övrigt rörelsekapital, blev drygt 1 miljard kronor.

Den totala omsättningen för Preem steg under 2014 till 94 170miljoner kronor (89 399 miljoner kronor) före avdrag för punktskatter. Jämfört med närmast föregående år är detta en ökning med 5,3 procent.

– Det negativa resultatet beror huvudsakligen på två faktorer. Dels den kraftiga justeringen av lagervärdet som oljeprisfallet under året medförde, och dels svaga marginaler under första halvåret. Dessa påverkades dessutom av en brand i en vätgasanläggning med efterföljande produktionsstörningar på raffinaderiet i Lysekil i mars 2014, säger Petter Holland, VD och koncernchef Preem AB.

Råoljepriset sjönk från en nivå på 110 USD per fat vid årets början till 55 USD per fat vid årets slut. Toppnoteringen innan fallet nåddes den 19 juni och låg på 115 USD per fat. Å andra sidan har växelkursen mellan SEK och USD förändrats från 6,51 kronor/USD vid årets början till 7,81 vid dess slut. Genomsnittskursen ökade från 6,52 till 6,86.