Transporter står för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och förändringar i bränsleanvändningen har stor betydelse för hur vi kan nå mål om energi och klimat och en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. För att belysa hur energianvändningen förändras, ger Energimyndigheten ut denna årliga rapport.

Energianvändningen i transporter har tidigare stadigt ökat, men på senare år har kurvan vänt neråt, från 128,9 TWh år 2007 till 122,2 TWh år 2014. Basen är ännu fossila bränslen vilka stod för 88 procent av energianvändningen i inrikes transporter under 2014, men siffrorna visar på senare år en stor omflyttning inom de fossila drivmedelen.

– Bensinbilarna tappar fortsatt mark, medan dieselbilarna ökar. Det är framför allt de lätta bensinlastbilarna som har halverats i antal under perioden, säger Rebecka Bergström, handläggare på Energimyndigheten.

När det gäller förnybara bränslen har intresset för etanol sjunkit kraftigt de senaste åren och etanolbilsägare tankar i större utsträckning bensin i stället för E85.

– Förklaringar kan ligga i att den som köper en etanolbil i andra hand, inte gör ett lika miljömedvetet val som försteköparen. Det har också funnits en oro för hur etanolen är producerad, säger Rebecka Bergström.