Göteborgs Hamn premierar fartyg med hög miljöprestanda. Av alla fartyg som anlöpte Skandinaviens största hamn under förra året var en tredjedel av dem klassade som gröna enligt branschens miljöindex.

Totalt 75 fartyg erhöll rabatten på 10 procent av hamnavgiften, jämfört med 41 fartyg året 2015.

– Det är mycket positivt att allt fler fartyg klassas som gröna. Detta är dessutom fartyg som ofta anlöper hamnen, säger Edvard Molitor, miljöchef på Göteborgs Hamn AB.

Till grund för rabatten ligger två olika miljöindex, Environmental Ship Index och Clean Shipping Index (se faktaruta). Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI får 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften.

Göteborgsrederier kör på flytande naturgas

Ytterligare rabatt får fartyg som drivs med flytande naturgas (LNG). Genom att använda LNG som fartygsbränsle minskar utsläpp av svaveldioxid och partiklar till nära noll och kväveoxider med 85 – 90 procent. Även koldioxidutsläppen minskar kraftigt.

Dessa fartyg får totalt 30 procents rabatt vid ett anlöp. Under 2016 var det två fartyg som fick den maximala rabatten. Det var Ternsund och Fure West, som ägs av de Donsöbaserade rederierna Tärntank Ship Management AB och Furetank AB.