Den nya anläggningen i Södertörn producerar biogas av matavfall från sex kommuner. Det är den första industriella anläggningen utformad för matavfall i Stockholms län. Biogasanläggningen kommer att ta tillvara 50 000 ton matavfall per år och omvandla detta till 80 GWh, gigawattimmar, biogas, motsvarande 8,8 miljoner liter bensin, eller drivmedel till 5 000 personbilar som vardera körs 2 000 mil per år.

Sysselsättning och miljövinster

– Regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Södertörns biogasanläggning är ett modernt exempel på hur vi lokalt kan ta hand om de resurser vi har, i det här fallet hushållsavfall, och omvandla det till förnybar energi. Med sådana här initiativ skapas lokala jobb och miljövinster, konstaterar Ibrahim Baylan.

Anläggningen är ett gemensamt projekt mellan Scandinavian Biogas och SRV återvinning, som ägs av Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Utöver biogas kommer anläggningen att producera 16 000 ton biogödsel, som gör att viktiga växtnäringsämnen kan återföras till kretsloppet.

”Morsans idé”

Inför bandklippningen lyfte Göran Persson biologins och bioteknikens betydelse för att komma tillrätta med många av dagens problem.

– I ett land som Sverige, med stora arealer skog och åkermark öppnar detta fantastiska möjligheter, framhöll han.

– Den här anläggningen är helt in linje med morsans idé om att äta upp allt på tallriken och ta vara på det åstadkommits med hårt arbete, fortsatte Göran Persson och konstaterade att Stockholm är på väg att bli världens centrum i detta sammanhang.

Stolt minister

Ibraham Baylan uttryckte sin stora stolthet över anläggningen. Han ser den som ett av många steg i riktning mot ett klimatsmart fossilfritt samhälle. Samtidigt ger tekniken fler jobb och ökade möjligheterna till exportintäkter.

– I nya statsbudgeten har vi en rad satsningar, däribland fortsatt skattenedsättning för biodrivmedel. Skattenedsättningen är ifrågasatt inom EU. Vi har därför tagit fram en proposition gällande dispens fram till 2018. Ambitionen är att vi då ska få ett nytt system på plats, säger Ibrahim Baylan.

Missriktad skepsis

Svårigheten att göra skattenedsättning gäller inte energi som produceras av avfall. Däremot ogillar EU i dagsläget att det ges skattenedsättning då mark används för energiproduktion. Denna skepsis är, enligt Baylan, missriktad för svenskt vidkommande.

– Farhågorna gäller att skogar ska skövlas och att energigrödor ska tränga undan livsmedelsproduktion. Så ser det inte ut i Sverige. Här har vi stora outnyttjade åkerarealer och ett hållbart skogsbruk.

Ibrahim Baylan ser goda förutsättningar att på sikt skapa ett fossiloberoende samhälle.

– Tekniken finns. Det som krävs är långsiktiga skatteregler och långsiktiga stöd, som främjar investeringar i både produktion och infrastruktur, säger Ibrahim Baylan, som vill göra det möjligt för många fler åkare att välja biodrivmedel istället för fossila bränslen.