Jernbergs Åkeri AB är ett familjeföretag som ägs och drivs av pappa Inge samt sönerna Emil, Tommy och Tobias. Inges pappa Bengt startade verksamheten på 1960-talet och under alla år har det handlat om just rundvirkestransporter. Bengt var Scaniafantast, men dagens båda bilar är båda från Volvo.

Märkesoberoende

– Vi undrade förstås hur det skulle gå att vara Volvo-åkare i en organisation ägd av ett konkurrerande fabrikat, men Scaniaägda Lots Group framhöll tydligt att verksamheten är märkesoberoende. Det framgick klart redan på första informationsmötet, säger Emil.

Lots-uppdraget som involverar Jernbergs Åkeri gäller rundvirkestransporter åt Stora Enso. Totalt handlar det om 21 bilar, fördelade på tio åkerier. Åkarna har alltifrån en till flera bilar. En del av dem har även uppdrag som ligger utanför Lots.

Jernbergs Åkeri körde tidigare för åkeriägda Skogsåkarna, men sålde aktierna där i och med övergången till Lots.

Kranbilar i tvåskift

– I grunden handlar det om samma transporter nu som då, fast med ett annat upplägg i både ledning och utförande. Tidigare hade vi två gruppbilar och en kranbil. Nu har vi två kranbilar, som båda går tvåskift. Förändringen har gett jämnare beläggning och mindre väntetider. Tidigare hade vi väntetider både i skog och vid terminal. Transportledningen fungerar utmärkt, så det flyter på väldigt bra, konstaterar Emil.

– Det finns fördelar med båda systemen, men för oss blev det en förändring i rätt riktning. Ett bättre utnyttjande av bilar och tid är förstås positivt för ekonomin, men samtidigt blir det större investeringar och mer underhåll när bilarna har kranar, tillägger Emil.

God framförhållning

Övergången till att köra för Lots har gett en ökad styrning. Emil upplever dock inte detta som negativt, snarare tvärtom.

– Varje fredag får vi ut planeringen för nästa veckas transporter. Då får vi veta vilka volymer som behövs till respektive mottagare. Den framförhållningen betyder mycket för oss. Den ger oss förutsättningar att planera våra dagar på bästa sätt. Visst blir det ändringar ibland, men även där har vi glädje av att det är bra koll på logistiken.

– Och precis som tidigare kompletterar vi transportledningen genom att själva hålla kontakt med andra förare för att byta lass och ordna returer. Det känns som ett klokt upplägg, för det arbetet tror jag att vi chaufförer åstadkommer bäst själva.

Rapportsystem

En styrka med Lots, tycker Emil, är att det finns bra rapportsystem.

– Jag har inte hunnit fördjupa mig i alla nyckeltal i Lots åkarwebb, men där finns mycket information som kan vara värdefull i både utveckling och uppföljning. Exempelvis kan jag se att det som jag transporterat också blivit inmätt.

– Systemet för rapportering av avvikelser har jag större erfarenhet av. Med det kan jag rapportera omärkt virke, sten i vältor, oordning i vältor, svårframkomliga vägar, behov av snöröjning eller annat som jag råkar ut för och som påverkar mina möjligheter att göra ett bra jobb.

Mycket sköts digitalt, men det blir en del telefonsamtal också.

– Jag pratar med transportledarna några gånger per vecka. De är en värdefull resurs, roliga att jobba med och vi kommer bra överens, fortsätter Emil, som tycker att upplägget i sin helhet känns väldigt stabilt.

Transportledning i Falun

Transportledningen fördelar körningarna jämnt mellan de anslutna bilarna. Därför behöver åkerierna inte kasta sig ut och försvara sina volymer. Alltsammans styrs av de båda transportledarna på Lots kontrolltorn i Falun. Benämningen kontrolltorn är förvisso lite missvisande, snarare handlar det om en ledningscentral i vanlig kontorsmiljö.

På väggen hänger stora skärmar, som hjälper till att hålla koll på flödet. Med färger och symboler indikerar systemet status för bland annat timmerbilar och lager vid väg och hos mottagare. Det ger en god överblick och klara besked.

– Den här månaden kör vi till 17 mottagare. Räknat i både mottagare och sortiment så handlar det om cirka 30 flöden, berättar transportledaren Cecilia Bolmelin.

Fungerande flöden

Utmaningen ligger i att skapa jämna flöden, med rätt sortiment, till rätt mottagare, i rätt tid.

– Det ska vi göra på ett sätt som fungerar för alla inblandade. Är det ont om plats på avläggen behöver vi hålla undan, så att skotarföraren har någonstans att göra av virket. Det handlar också om att få med sig allt från avläggen, så det inte blir småskvättar kvar, förklarar Cecilia.

I transportledningen ingår också att ta hänsyn till framkomligheten på skogsvägarna och att begära åtgärder när så krävs.

– Vi sitter som ett filter mellan befraktaren och åkerierna. Tillsammans jobbar vi för att minska det oförutsedda och hjälper till när det uppstår problem eller blir ändrade förutsättningar.

Varje torsdag har transportledningen ett avstämningsmöte med befraktaren, det vill säga Stora Enso. Då fastställs ramarna för nästkommande vecka. Under fredagen rullar planen ut till de olika åkerierna.

– Vi berättar för åkerierna hur vi ligger till, vilka volymer som ska till respektive mottagare och om det är något som särskilt ska prioriteras. Med planen som grund jobbar vi för att hålla alla bilar rullande och få ett fungerande flöde från skog till industri.

– Ett viktigt mål är att minimera antalet tvingande stopp till följd av sådant som händer i industrin. När sådana ändå uppstår försöker vi berätta om dem i god tid. Åkerierna ska också känna att vi hjälper dem med planeringen så de kan lösa semestrar, ledigheter och andra händelser på bra sätt.

Viktig dialog

Cecilia framhåller transportledningens funktion att skapa dialog och hålla kommunikationen igång.

– Ju bättre olika delar av kedjan förstår varandra, desto bättre blir resultatet – för alla. Vi vill bidra till en win-win-win-situation.

Transportledningen möter även andra delar av kedjan, vilket ger forum att lyfta viktiga frågor och åtgärder. Ett viktigt underlag är systemet för avvikelserapportering, som togs i bruk i augusti 2016. Cecilia tycker att det har tagits emot positivt av alla parter.

– Avvikelsehanteringen är ju inte till för att klanka ner på något eller någon, utan för att observera och hitta lösningar på sådant som kan göras bättre. Ingen tjänar på att bilar fastnar eller att det blir restposter av virke kvar i skogarna. Därför uppmanar vi alla att rapportera sådant som behövs för att åstadkomma förbättringar, både på kort och lång sikt, inklusive synpunkter på transportledningen.

Cecilia uppskattar kontakterna med alla inblandade.

– Jag tycker att vi har ett bra samarbete. Det märks att alla vill framåt.

Hög precision

Även Anders Örtendahl, operativ inköpschef på Stora Enso, har goda erfarenheter av Lots.

– Som vi ser det har leveransprecisionen varit mycket bra, liksom prioriteringen av trakter. Dessutom har rensningen av dessa avlägg varit tillfredställande, det är snyggt i skogarna. Vi märker också att samarbetet med andra leverantörer fungerar bra. Nivån på returlaster förbättras ständigt, vilket är bra både för miljö och lönsamhet, säger han i ett pressmeddelande om samarbetet med Lots.

Ständiga förbättringar

När Lots Group 2015 gjorde sitt intåg i branschen möttes företaget av både ris och ros. Många åkare såg det som besynnerligt att ett bolag som tillverkar lastbilar även äger ett företag som upphandlar transporter. Initiativet förklarades och försvarades med att Lots ger möjligheter att ta vara på Scanias kunskaper och erfarenheter inom logistik på ett sätt som gagnar alla parter – inklusive åkerierna. Likaså att lastbilstillverkaren Scania självklart vill att det ska gå bra för åkerierna.

– Vi har inga egna bilar eller chaufförer, utan är beroende av åkerierna. Genom våra uppdrag vill vi skapa en mer effektiv miljö för alla inblandade. Det gör vi med effektiva verktyg, kommunikation, samarbete och en vilja att ständigt förbättra, säger Peter Kaméus, kommunikationschef på Lots Group.

Namnet Lots är en förkortning av Lean Optimised Transport Systems. Lean-begreppet inkluderar att skapa värden och hög kvalitet genom att optimera resurser och att arbeta med ständiga förbättringar. Viktiga hörnstenar är respekt för individen och att se till flödet i sin helhet.

Sedan oktober har Lots Group ett samarbete med TLV, TimmerLogistikVäst, vilket har resulterat i ytterligare sju uppdrag i Sverige. Lots Group har även ett kontor i Brasilien. Därtill kommer ett kontor i Kina, som servar tre verksamheter på två orter.