Det var vid stämman i Karlstad den 6 november som Anna Furness tillträdde som ny VD i SMF Skogsentreprenörerna. Hon efterträdde därmed Ulf Sandström, som varit organisationens VD de senaste sju åren.

Anna Furness har stor kunskap och stort intresse för frågor som gäller både skog och entreprenörskap. Hon konstaterar att skogen är en förhållandevis ny entreprenadbransch.

– Idag ligger minst 90 procent av det operativa skogsbruket på entreprenad. För bara några årtionden sedan var det markant annorlunda. Det har skett en enorm förändring, men många känner inte till att det är just entreprenörerna som tar det operativa och dagliga ansvaret i skogsbrukets alla delar, säger Anna Furness.

– Entreprenörer röjer, gallrar, avverkar, markbereder och planterar. Hela näringen bygger på att entreprenörerna finns. Det är entreprenörer som tar miljöhänsyn, certifierar sig och säkerställer skogen som resurs för kommande generationer. Trots allt detta är det bland allmänheten få som känner till denna viktiga entreprenadbransch. Talar man om skogsnäringen så tänker gemene man på de stora skogsbolagen – inte på branschens entreprenörer. Vi i branschen har ett stort ansvar för att öka allmänhetens kunskaper om denna entreprenadbransch.

Egna planerare

Det var under 1980- och 1990-talen som skogsbrukets entreprenörisering sköt fart. Skogsbolag kunde genom detta lätta på sina egna balansräkningar eftersom entreprenörerna tog investeringarna på sig. Utvecklingen fortsatte sedan till att även omfatta skogsskötsel. Vad blir då nästa steg?

– Det är inte omöjligt att en några entreprenadföretag kommer att bli större och ha egna planerare, som helt eller delvis tar över planeringsfunktionen som idag ligger hos beställaren, säger Anna Furness.

– Jag tror också att ett ökat antal entreprenadföretag lämnar den klassiska konstruktionen med en skördare och en skotare som går på tvåskift. Det kan exempelvis innebära att företagen breddar sig till att även går in i snösvängen eller går in mer på den gula sidan. En sådan utveckling ser jag som mycket positiv. Den kan rymma många möjligheter.

Bygger kunskap

Anna Furness understryker SMF Skogsentreprenörernas betydelse för att bygga kunskaper hos medlemmarna. Avtalsjuridik är ett exempel.

– Både beställare och entreprenörer behöver lära sig mer om utformningen av avtal. Ur entreprenörens perspektiv är det grundläggande att ha avtal som har ett värde i företagets finansiering.

– Det är också viktigt att vi kan påverka högskole- och universitetsutbildningarna på den skogliga sidan. Där behövs mycket mer kunskap om hur entreprenadbranschen fungerar. Framtidens jägmästare, skogsmästare och skogstekniker behöver en plattform som stämmer överens med hur näringen ser ut.

Tydlighet mot beställare

Ersättningsnivåerna är en kärnfråga för SMF Skogsentreprenörerna. Anna Furness vill medverka till att entreprenörerna kliver fram och är tydliga gentemot beställarna, så att båda aktörerna vet vad som gäller.

– Entreprenörer och beställare har båda ett ansvar för dialog och att värna om varandra. Det gäller i relationen till varandra, men också till samhället. Skogsägare och entreprenörer förvaltar en fantastisk förnybar naturresurs, som ger välstånd och som förenar produktion med naturhänsyn och miljömål. Det har vi all anledning att vara stolta över.

– Alla har en relation till skogen och de flesta har synpunkter. Däremot saknas det kunskap. Det behöver vi gemensamt ändra på.

Jägmästare och civilingenjör

Anna Furness har stor kunskap om skogsbrukets entreprenad- och entreprenörsfrågor. Hon är i grunden jägmästare och civilingenjör i industriell ekonomi. Under sex år har Anna Furness varit på Skogforsk, där hon forskat om skogsindustrins värdekedjor, beställar- och leverantörsrelationer, kontraktering och organisation.

Anna Furness har initierat och lett arbetet med att skapa skogsbrukets första allmänna bestämmelser för skogsentreprenad, ABSE 09. Hon har även fått god insikt i certifieringsfrågor genom sin post som styrelseledamot i SMF Certifiering – ett helägt dotterbolag till SMF Skogsentreprenörerna. Anna Furness är nu VD även i detta företag. Närmast kommer Anna Furness från ett uppdrag som affärsutvecklare och vd-stabsanalytiker på SIS, Swedish Standards Institute.