Det var i november som den finska skogsmaskinfabriken ProSilva levererade två bandburna maskiner till brandområdet i Västmanland – en skördare och en skotare.

– Vår uppdragsgivare såg dessa maskiner som en möjlighet att med hög produktivitet klara uppröjning och avverkning även på de känsligaste markerna, berättar Jaakko Aho, VD på BS-Logistic, som har rollen som entreprenör och som dessutom är generalagent för ProSilva i Sverige och Norge.

Både skördaren och skotaren grundar sig på hjulburna modeller, i detta fall ProSilvas stora skördare 910 och skotaren med ram och hytt från tyska HMS. Skotaren har beteckningen Pro Silva 15-4ST och lastar 15-17 ton.

De 80 centimeter breda banden ger stor bärande yta.

– Det gör maskinerna särskilt lämpliga för mjuk och svårt brandskadad skogsmark. Banden gör avverkningen så spårlös som möjligt, vilket minimerar risken för avledning av vatten och urlakning av tungmetaller, säger Jaakko Aho.

Följsamt mot underlaget

Vid Åkeri & Transports besök i området framförs ProSilva-maskinerna av Marko och Fredrik. Skotarföraren Johan Elofsson, hemmahörande i Kumla, var för tillfället ledig, eftersom han kör maskin i nattskift.

När Marko kommer med sin fullastade skotare märks det hur den hydrauliska fjädringen nivellerar både lass och traktordel. Följden blir att tyngden fördelas optimalt på de fyra bandsektionerna. Det märks också att bandsektionerna är väldigt följsamma mot underlaget, eftersom de är ledade i både längs- och sidled.

– Bandtekniken kräver ett annat sätt att köra. Det gäller att planera körningen. Bäst är att antingen grensla eller köra runt större stenar och stubbar. Annars är risken att maskinen glider ner, vilket ger onödiga påfrestningar på både maskin och förare, säger Marko.

– Man lär sig snabbt att läsa av marken och efter några dagar tänker har det blivit en vana, tillägger han.

Uppdraget i brandområdet är Markos första kontakt med ProSilvas maskiner. Därmed är det också första gången han kör denna typ av bandburna maskiner. Marko tycker att både skördaren och skotaren har väl avvägd prestanda i motor och hydraulik. Han uppskattar även hytterna och ergonomin. Marko framhåller särskilt maskinernas bärighet, stabilitet och skotarens stora volym.

Låg tyngdpunkt

– Skotaren har låg tyngdpunkt. Tillsammans med band och fjädring ger det en följsam och stabil maskin. Det märks att vikten fördelas väl mellan de olika bandsektionerna, för det går att skota stora lass även på mjuka underlag.

Även skördaren är väldigt stabil, tycker Fredrik och Marko.

– Arbetet i storm- eller brandskadad skog ger ett annat sätt att arbeta jämfört med en gallring eller slutavverkning. När träden ligger åt alla möjliga håll blir det ett moment extra att städa upp i oredan. Det gör att man ofta jobbar i en större radie runt maskinen än normalt och då är det utmärkt att maskinen står stadigt, säger Marko.

Fredrik instämmer:

– Bärigheten är enorm och skördaren är otroligt stadig. Den visar inga tendenser till att vicka. I rätt marker är maskinen oslagbar. Den bandburna skördaren tar sig säkert fram även mjuka, blöta och hårt sönderbrända marker, där hjulburna maskiner hade gått bet, säger han.

Gör det omöjliga möjligt

I steniga marker är den bandburna skördaren naturligt nog långsammare än motsvarande hjulburen maskin, men det är ju inte där den ska vara. På mjuka och blöta underlag, däremot, är det just banden som gör det omöjliga möjligt.

– Hjul och band har båda sina förtjänster och begränsningar. Maskintyperna kompletterar varandra. Med rätt maskin på rätt plats kan avverkningsledaren optimera insatserna och klara uppdragen oavsett underlag, säger Jaakko.

Uppfällbara sorteringsbankar

För att ytterligare effektivisera arbetet har skotaren försetts med enkelt uppfällbara sorteringsbankar av typen Silva-sorter – en innovation utvecklad av BS-Logistic. Sorteringsbankarna gör det möjligt att dela av den nedre delen av lastutrymmet i två eller tre delar. Det ger möjlighet till tre sortiment i botten och sedan i vanlig ordning ett eller två ytterligare sortiment.

– Sorteringsbankarna eliminerar behovet av köra dubbelt bara för att hämta olika sortiment. Även det skonar underlaget och minskar risken för spårbildning, samtidigt som produktiviteten ökar, säger Jaakko.

De båda bandburna maskinerna är kontrakterade till brandområdet till augusti. Jaakko ser uppdraget som ett utmärkt tillfälle att få visa nära nog spårlös körning i praktiken, även där förutsättningarna är som mest utmanande.

– Vi vet att det finns många skogar som kräver särskilda hänsyn. Maskinerna med banddrift visar vad som är möjligt, fortsätter Jaakko, som välkomnar nya uppdrag på krävande underlag.