MRF (Motorbranschens Riksförbund) menar på att bilresandet är det dominerande transportsättet samtidigt som vägarna är i behov av att rustas upp i landet och önskar därför att se en ökning av tillgångarna.

Transporter och resor är vardag i vårt avlånga land och att hitta lösningar och utveckla mobiliteten nu och i framtiden är en viktig del i en fungerande infrastruktur. En aspekt av detta är att hela tiden arbeta för effektivare transporter. Här kommer tekniska förbättringar att skapa möjligheter för minskad klimatpåverkan. Utmaningen är att fortsatt ta fram energieffektivare fordon och hitta alternativ till dagens fossilbaserade drivmedel. Det sker ständigt stora förändringar på dessa områden med bland annat helt nya drivlinor för olika bränslen och lättare material. Det görs också enorma insatser inom fordonsindustrin. Men fordonen behöver också bra vägar med väl fungerande laddinfrastruktur och uppkoppling för att fungera så effektivt som möjligt och medverka till en ökad trafiksäkerhet och grön omställning. I dessa frågor har staten och andra offentliga aktörer en viktig roll i form av de skatter och avgifter som inkommer.

Vägstandarden allt sämre

Trafikverket konstaterar att 63 procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970. Det vill säga att vägnätet inte är anpassat efter dagens trafikvolymer eller teknik. Det tas inte heller tillvara på de möjligheter som finns gällande hållbara godstransporter som väger 74 ton eller mer. Nedbrytningen av vägarna går allt snabbare, och både det låg- och högtrafikerade vägnätet blir kontinuerligt allt sämre. Exempelvis har spårdjupet de senaste åren ökat med 30–50 procent, vilket innebär motsvarande livslängdsförkortning och ett successivt ökat behov av underhåll. Det innebär också en större risk för ökade utsläpp, mer buller och fler olyckor.

Att säkra för nutid och kommande generationer

Nio av tio resor går på väg och åtta av tio resor görs med bil. Att utveckla mobiliteten för de allra flesta invånarna kan genom utgångspunkt i resmönster, underhåll och investeringar i väginfrastrukturen skapa bättre vägar för nutid och kommande generationer.

Källa: www.mrf.se